CƠM CHAY NÀNG TẤM

Xuất 1A

65,000 ₫

Dành cho 1 người !
Mua hàng

Xuất 1B

65,000 ₫

Dành cho 1 người !
Mua hàng

Xuất 2A

85,000 ₫

Dành cho 1 người !
Mua hàng

Xuất 2B

85,000 ₫

Dành cho 1 người !
Mua hàng

Xuất 3A

105,000 ₫

Dành cho 1 người !
Mua hàng

Xuất 3B

105,000 ₫

Dành cho 1 người !
Mua hàng

Xuất 4

125,000 ₫

Dành cho 1 người !
Mua hàng

Mâm 4

900,000 ₫

Dành cho 6 người !
Mua hàng

Mâm 3

800,000 ₫

Dành cho 6 người !
Mua hàng

Mâm 2

700,000 ₫

Dành cho 6 người !
Mua hàng

Mâm 1

600,000 ₫

Danh cho 6 người !
Mua hàng