CƠM CHAY NÀNG TẤM

Xuất 1A

60,000 ₫

Dành cho 1 người !
Mua hàng

Xuất 1B

60,000 ₫

Dành cho 1 người !
Mua hàng

Xuất 2A

80,000 ₫

Dành cho 1 người !
Mua hàng

Xuất 2B

80,000 ₫

Dành cho 1 người !
Mua hàng

Xuất 3A

100,000 ₫

Dành cho 1 người !
Mua hàng

Xuất 3B

100,000 ₫

Dành cho 1 người !
Mua hàng

Xuất 4

120,000 ₫

Dành cho 1 người !
Mua hàng

Mâm 4

800,000 ₫

Dành cho 6 người !
Mua hàng

Mâm 3

700,000 ₫

Dành cho 6 người !
Mua hàng

Mâm 2

600,000 ₫

Dành cho 6 người !
Mua hàng

Mâm 1

500,000 ₫

Danh cho 6 người !
Mua hàng